ADTS, s.r.o.

Politika spoločnosti

Poslanie

ADTS, s.r.o. = Profesionálnosť + Dôslednosť + Skúsenosti + Efektívnosť + Optimálna cena

Vízia

Profesionálnym a dôsledným prístupom, dlhoročnými skúsenosťami, efektívnym realizovaním projektov a poskytovaním služieb s ohľadom na životné prostredie a na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za optimálnu cenu zabezpečiť najvyššiu kvalitu ponúkaných a realizovaných projektov.

Záväzok manažmentu

Manažment spoločnosti ADTS, s.r.o, sa týmto zaväzuje, že zaistí dostupnosť všetkých potrebných zdrojov pre vypracovanie, zavedenie, trvalý rozvoj a zlepšovanie integrovaného systému manažérstva, bude prijímať rozhodnutia a opatrenia s dôrazom na prevenciu znečisťovania, prevenciu zranení a poškodení zdravia zamestnancov, a zároveň vytvorí podmienky pre plnenie príslušných legislatívnych požiadaviek a predpisov.

V Žiline dňa 1.3.2012 Ing. Miroslav Šugár – riaditeľ spoločnosti

ADTS, s.r.o.

Politika spoločnosti ADTS, s.r.o.

  1. V centre nášho úsilia je zákazník, na ktorého zákazkách stojí naša existencia, dôraz kladieme na jednoznačné pochopenie a splnenie požiadaviek a očakávaní zákazníka.
  2. Profesionálny a dôsledný prístup všetkých našich pracovníkov, ako aj naše environmentálne správanie, náš prístup k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci považujeme za základ úspechu k dosiahnutiu spokojnosti zainteresovaných strán.
  3. Efektívnym riadením našich procesov, vzájomne previazaných činností a rozhodovaním na základe faktov napĺňame stratégiu spoločnosti.
  1. Neoddeliteľnou súčasťou a nevyhnutným predpokladom efektívnej realizácie projektov a služieb sú korektné partnerské vzťahy s dodávateľmi.
  2. Pri realizácií všetkých činností berieme ohľad na životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a uvedomujeme si dôležitosť dodržiavania všetkých právnych predpisov a legislatívnych požiadaviek.
  3. Každodenne sa snažíme o neustále zlepšovanie sa v oblasti automatizácie dopravných a telekomunikačných systémov, neustále zvyšovanie environmentálneho povedomia ako aj neustále zvyšovanie výkonnosti pri zachovaní vysokej miery bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, čím chceme prispievať k rozvoju regiónu, kde pôsobíme.